Regulamin konkursu kulinarnego

realizowanego w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej pt.: „Promocja wieprzowiny, wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku II” zwany dalej: „Regulaminem”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu Kulinarnego jest Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” z siedzibą w Warszawie ul. Ostrzycka 1/3/133, 04-035 Warszawa, NIP 7122891133, REGON 432728827.

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu internetowego,  za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie. Podmioty te nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do uczestników Konkursu w związku z roszczeniami uczestników opartymi na niniejszym regulaminie. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowana do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela serwisu internetowego.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r .poz. 459, z późn. zm.).

4. Realizatorem Konkursu jest Sebastian Piłka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Inter…Test Sebastian Piłka z siedzibą w Sochaczewie (kod pocztowy 96-500 ), przy ulicy Mieszka I nr 6, NIP 837-145-07-24, REGON 016374060, zwany dalej „Realizatorem”.

5. Konkurs jest finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

§ 2. Cel konkursu

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1. Celem konkursu jest aktywizacja seniorów poprzez wykorzystanie umiejętności nabytych podczas zajęć odbywających się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku (obsługa komputera, znajomość środowiska internetowego, umiejętność wykonywania i umieszczania zdjęć w sieci). Ponadto ma zachęcić kucharzy – seniorów do odkrywania nowych umiejętności kulinarnych oraz przygotowywania oryginalnych i kreatywnych sposobów wykorzystania mięsa wieprzowego.

2. Informacja o ogłoszeniu konkursu oraz o wyborze zwycięzców upubliczniona będzie na stronie internetowej Beneficjenta: www.wieprzowinadlaseniora.pl.

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. W Konkursie mogą brać udział słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz seniorzy odpowiedzialni za zakupy produktów spożywczych w gospodarstwie domowym.

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na stronę www.wieprzowinadlaseniora.pl w zakładkę KONKURS, następnie wykonać zadanie konkursowe opisane w § 3 ust. 2 poniżej oraz zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu (dalej Zgłoszenie). Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnik składa dobrowolne oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu Konkursowym, w związku i dla potrzeb niezbędnych dla realizacji Konkursu, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej „RODO” oraz innych przepisów prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych.

8. Realizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń niezgodnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności:

a) osoby, która bierze udział w Konkursie podając fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe lub niepełne imię lub nazwisko danej osoby;

b) osoby prowadzącej działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w wizerunek Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”.

9. Osoba, która przystąpiła do Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem).

10. Realizator wyznacza ze swojej strony osobę do udzielania informacji związanych z treścią konkursu p. Olgę Lewicką-Szczypiorską, tel. 46 862 96 57.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs trwa od dnia 01.04.2023r. od godz.: 12:00 do dnia 30.06.2023. do godz. 23:59

2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest wykonanie zadania konkursowego, poprzez: OPRACOWANIE NAJCIEKAWSZEGO PRZEPISU NA DANIE Z WYKORZYSTANIEM MIĘSA WIEPRZOWEGO ORAZ ZAŁĄCZENIE JEGO ZDJĘCIA i:

a) przesłanie e-mailem na adres: konkurs@wieprzowinadlaseniora.pl lub

b) przesłanie za pomocą Formularza dostępnego na stronie www.wieprzowinadlaseniora.pl w zakładce Konkurs.

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, stanowić reklamy innych podmiotów, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

4. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków wskazanych w Regulaminie nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców. Zgłoszenia takie mogą być także usunięte przez Realizatora w każdym czasie, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.

5. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie może stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.

6. Komisja Konkursowa powołana przez Realizatora wyłoni 10 zwycięzców. Realizator powoła 3 członków Komisji Konkursowej, którzy spełnią 2 kryteria wyboru:

a) osoba pełnoletnia,

b) pracująca w branży reklamowej min. 3 lata

7. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z Regulaminem konkursu, a swoje decyzje związane z oceną złożonych prac podejmuje w oparciu o regulamin konkursu.

8. Posiedzenia Komisji odbywają się, gdy na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 2 członków Komisji.

9. Komisja podejmuje decyzję w głosowaniu bezwzględną większością głosów. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

10. Komisja przyjmuje następujące kryterium wyboru zwycięskich zgłoszeń:

a) 70% oryginalność przepisu,

b) 30% oryginalność sposobu podania potrawy.

11. Uczestnik może wielokrotnie przesłać przepisy ze zdjęciami, które są przedmiotem Konkursu, ale tylko raz może wygrać w Konkursie tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Realizatora że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Realizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w takiej sytuacji innemu Uczestnikowi Konkursu, wybranemu przez Komisję Konkursową.

12. Uczestnicy zostaną powiadomieni o przyjęciu zgłoszenia konkursowego poprzez odpowiedź zwrotną wysłaną przez Realizatora za pośrednictwem autorespondera. Warunkiem otrzymania nagrody jest udostępnienie Realizatorowi Konkursu danych teleadresowych. W tym celu należy wypełnić kwestionariusz zawierający akceptację regulaminu konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, który znajdą Państwo w odpowiedzi od Realizatora.

13. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody Realizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego zwycięzcę, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa.

14. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie konkursowej Organizatora do dnia 20.07.2023r.

§ 4. Nagrody

1. W konkursie przewidziano 10 nagród dla 10 zwycięzców w postaci*:

a) zestaw garnków TEFAL oraz zgrzewarkę próżniową

 zwanych dalej „Nagrodami”.

2. Łączna wartość nagród wynosi: 20 000,00 PLN brutto.

3. Nagroda na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) jest wolna od podatku dochodowego.

4. Nagroda zostanie wysłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w terminie do 30 dni roboczych licząc od daty zakończenia konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

a) niepodania danych adresowych,

b) podania błędnych, nieaktualnych lub niepełnych danych adresowych,

c) nie podjęcia wysłanej paczki w terminie.

6. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

7. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.

8. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 5. Zastrzeżenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub niniejszym regulaminem.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z serwisu internetowego.

§ 6. Prawa autorskie

1. Uczestnik przesyłając w ramach Zgłoszenia jakikolwiek element stanowiący utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 880.) (także zdjęcia), udziela niniejszym Organizatorowi i Realizatorowi nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji niewyłącznej na wykorzystywanie tego utworu w związku z realizacją Konkursu oraz w celach promocyjnych i reklamowych (w tym w celu reklamy i promocji Konkursu oraz produktów wskazanych przez Organizatora), na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 poniżej. Organizatorowi i Realizatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z opracowań utworu, w tym między innymi dokonywania przeróbek, korekty i zmian utworu. Organizator i Realizator ma prawo do nieoznaczania utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę. Uczestnik upoważnia Organizatora i Realizatora do wykonywania, przysługujących Uczestnikowi, autorskich praw osobistych do utworu oraz zobowiązuje się powstrzymać od samodzielnego wykonywania tych praw. W przypadku utworów stanowiących element nagrodzonego Zgłoszenia, licencja niniejsza wygasa z chwilą wydania zwycięzcy nagrody przez Organizatora. W przypadku utworów stanowiących element pozostałych Zgłoszeń, licencja ma charakter bezterminowy.

2. Organizator i Realizator działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Utworu (także zdjęcia), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 880.), i zwanych dalej łącznie „Utworem”, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania Utworu, w sposób inny niż określony w ust. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), nadanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadanie Utworu nadawanego przez inną organizację telewizyjną, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (sieć Internet lub inne sieci komputerowe), wykorzystanie w technologii UMTS i GPRS,

4) wyświetlanie w kinie,

5) tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, dokonywanie opracowania Utworu, w tym w szczególności modyfikowanie Utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia Utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego,

6) publikacja w środkach masowego przekazu,

7) wykorzystanie Utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z Utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji,

8) włączenie Utworu do utworu audiowizualnego,

9) prawo do przerobienia (dostosowania) i wykorzystania Utworu.

3. W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworu o pola niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator zawrze ze zwycięzcą odrębną umowę gdzie strony uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz praw do artystycznych wykonań na niewymienione w niniejszym Regulaminie pola eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Utworu na niewymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji.

4. Uczestnik udziela Organizatorowi i Realizatorowi zgody na:

1) modyfikowanie Utworu w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji Utworu oraz jego pojedynczych fragmentów, łączenia Utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego, a także

2) swobodne korzystanie z Utworu oraz jego pojedynczych elementów, jak również swobodne korzystanie z modyfikacji Utworu i jego elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez Organizatora, na terytorium Polski i za granicą,

3) anonimowe rozpowszechnianie utworu,

4) wykonywanie zależnych praw autorskich.

5. Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu oraz że nabył autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne w zakresie określonym powyżej oraz, że jest uprawniony do ich przeniesienia w ww. zakresie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy.

6. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do nie wykonywania w stosunku do Organizatora i Realizatora lub ich następców prawnych do przysługujących mu do utworu autorskich praw osobistych wymienionych w art.16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 880.).

7. Uczestnik, który nie otrzymał nagrody w Konkursie, zobowiązuje się zawrzeć z Organizatorem umowę o przeniesienie praw autorskich do przesłanego Zadania konkursowego, uwzględniającą założenia wskazane niniejszym regulaminie, na każde żądanie Organizatora.

8. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora i Realizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie wydania nagrody temu Uczestnikowi nie przysługiwały

autorskie prawa majątkowe do Utworu przenoszone lub licencjonowane na Organizatora i Realizatora na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu, lub w związku z faktem, że nie przysługiwały temu Uczestnikowi autorskie prawa osobiste do Utworu.

9. Uczestnik przysyłając w ramach Zgłoszenia Zdjęcie, na którym utrwalony jest wizerunek innej osoby niż Uczestnik potwierdza, iż uzyskał od tej osoby zgodę na wykorzystanie tego zdjęcia w ramach Zgłoszenia w tym na wykorzystywanie zdjęcia przez Organizatora i Realizatora zgodnie z Regulaminem oraz art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 880.) oświadcza, iż osoba na zdjęciu wyraziła zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku, utrwalonego na zdjęciu, poprzez opublikowanie zdjęcia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym w ramach Konkursu, a także w materiałach reklamowych i promocyjnych. Powyższa zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku osoby utrwalonej na ww. zdjęciu poprzez publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w celach reklamowych bez ograniczeń w czasie oraz bez konieczności uzyskania jej każdorazowej zgody bez wynagrodzenia. W przypadku utrwalenia na Zdjęciu wizerunku Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na powyższe.

10. Dostarczenie przez Uczestnika Zgłoszenia Realizatorowi jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Zgłoszenie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich.

§ 7. Klauzula o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Inter…Test Sebastian Piłka zwany dalej „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: rodo@it3.pl.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

  1. Odrębnym administratorem danych osobowych jest Związek Zawodowy Rolników „Ojczyzna” z siedzibą w Warszawie ul. Ostrzycka 1/3/133, 04-035 Warszawa. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@zzrojczyzna.com.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją konkursu.
  3. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia konkursu oraz ustania obowiązku wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  4. Administrator pozyskał dane osobowe od Realizatora konkursu kulinarnego.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 8. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Realizatorowi na piśmie.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Realizatora.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§ 9. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.wieprzowinadlaseniora.pl, jak również w siedzibie Realizatora.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny.

4. Wszelką korespondencję związaną z Regulaminem i Konkursem należy kierować pisemnie na adres Realizatora: Inter…Test, ul. Mieszka I / 6, 96-500 Sochaczew.

5. Od Organizatora i Realizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.

6. Regulamin obowiązuje od chwili rozpoczęcia konkursu.

Facebook